facebook pixelid

Adatkezelési tájékoztató

A Safis EVO Inc. és a Trend Inovest Magyarország Kft
adatkezelési tájékoztatója

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Safis Evo Inc. és a Trend-Inovest Magyarország Kft (a
továbbiakban: „Társaságok”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és
tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a Társaságok adatkezeléséről, az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A Trend-Inovest
Magyarország Kft mint webáruház üzemeltető adatkezeléséről külön szabályzat rendelkezik.

E tájékoztatóban foglalt szabályok hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok
Társaságok általi kezelésére terjed ki. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket e
szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

A Társaságok a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (továbbiakban Rendelet)
hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
rendelkezései alapján járnak el.

Fogalom meghatározások

E tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat az Infotv. és a Rendelet 4.
cikke tartalmazza.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli.

Jelen tájékoztató alapján adatkezelő:

Safis EVO Inc. (székhely: 677 N Washington blvd #57 Sarasota, Florida 34236; adószám:
61-1865663; cégjegyzékszám: P18000005419; Postai címe: 1105 Budapest, Mádi utca 17. B.
ép.

Trend-Inovest Magyarország Kft (székhely: 1105 Budapest, Mádi utca 17. B. ép.; adószám:
26320896-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-323971)

„az adatkezelés érintettje”: Ön, aki a személyes adatai alanya. Az adatkezelés során az az
azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik, Amennyiben Ön

nem magánszemélyként, hanem egy jogi társaság hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár
együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban
meghatározottak szerint kezelik a Társaságok.

„az adatkezelés érintettjének hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel jelzi, hogy
beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adatfeldolgozó
igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
A Társaság IT szolgáltatója (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlesztés, stb.):

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:
Magyar Posta;

GLS General Logistics Systems Hungary Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

I. A TÁRSASÁGOK ADATKEZELÉSEI

1. Kapcsolatfelvétel befektetőként és/vagy feltalálóként
2. Feliratkozás hírlevélre
3. Jelentkezés startup programra befektetőként és/vagy feltalálóként
4. Szerződéskötés befektetőként és/vagy feltalálóként
5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatai
6. Látogatói adatkezelés a Társaságok honlapjain

1. Kapcsolatfelvétel befektetőként és/vagy feltalálóként
A Társaságokkal való kapcsolatfelvétel során válaszadás céljából személyes adatok
megadására van szükség. A Társaságok a személyes adatokat kizárólag a kérdés
megválaszolása céljából használják fel.

a) Az adatkezelés célja: a Társaság szolgáltatásával kapcsolatban kért információ,
tájékoztatás megadása;

b) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), e-mail címe, telefonszáma.

c) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek
az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

d) Adatkezelés időtartama: egyszeri információcsere esetén a Társaság az adatot a
válaszadást követően haladéktalanul törli; fogyasztói panasz esetén 5 év az adatkezelés
időtartama;

2. Feliratkozás hírlevélre

A Társaságok honlapjain a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az
erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé
kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának
használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. A
leiratkozás a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát
haladéktalanul törölni kell.

a) Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése a Társaságok termékei, szolgáltatásai tárgyában;
reklámanyag küldése;

b) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), e-mail címe, telefonszáma.

c) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek
az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulása.

d) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságok
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója;

e) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

3. Jelentkezés startup programra befektetőként és/vagy feltalálóként

A Társaságok szolgáltatási portfólióját startup programok alkotják.
Az adatkezelés célja: a startup programok iránt érdeklődő jelentkező tájékoztatása
a programokról;
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe;
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes
személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a Társaságokkal való kapcsolat
fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4. Szerződéskötés befektetőként és/vagy feltalálóként

a) Az adatkezelés célja: a Társaságok a befektetőkkel és vagy a feltalálókkal való
szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése,
számlázás, elszámolás céljából kezelik a velük jogviszonyba kerülő természetes
személyek, egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek, egyéni cégek és
őstermelők adatait.
b) A kezelhető személyes adatok köre:
i. név,
ii. születési név,
iii. születési idő, hely,
iv. anyja neve,
v. lakcím, levelezési cím,
vi. bankszámlaszám,
vii. személyi igazolvány szám,
viii. adóazonosító jel,
ix. adószám,
x. telefonszám,
xi. e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőség,
xii. vállalkozói nyilvántartási szám vagy őstermelői igazolvány száma
xiii. székhely,
xiv. telephely
c) Az adatkezelés jogalapja:
i. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]
ii. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
d) Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés
elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek
hiányában 5 év illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 év.
e) Adattovábbítás: a személyes adatokat megismerhetik a Társaságok könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem
és szolgáltatásnyújtás során feladattal rendelkező munkavállalói és megbízott
adatfeldolgozói, részükre az adatok továbbításra kerülnek.

5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatai

a) Az adatkezelés célja: a Társaságok a szerződés előkészítése, megkötése,
teljesítésének figyelemmel kísérése, üzleti kapcsolattartás céljából kezelik a velük
vevőként, szállítóként jogviszonyba kerülő jogi személyt képviselő természetes
személyek adatait.
b) A kezelhető személyes adatok köre:
i. név (vezetéknév és keresztnév)
ii. születési név;
iii. beosztás,
iv. telefonszám,
v. e-mail cím, egyéb elektronikus elérhetőség
c)Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes
személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.
d)Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés
elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek
hiányában 5 év, illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 év. A
szerződéskötés elmaradása esetén az előkészítés keretében beszerzett adatokat a
Társaság törli vagy a természetes személy erre vonatkozó hozzájárulása esetén kezeli.
e) Adattovábbítás: a fenti személyes adatokat a Társaságok könyvelési, adózási,
szerződéskezelési és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során feladattal
rendelkező munkavállalók, adatfeldolgozók ismerhetik meg, részükre az adatok
továbbításra kerülnek.

5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatai

a) Az adatkezelés célja: a Társaságok a szerződés előkészítése, megkötése,
teljesítésének figyelemmel kísérése, üzleti kapcsolattartás céljából kezelik a velük
vevőként, szállítóként jogviszonyba kerülő jogi személyt képviselő természetes
személyek adatait.
b) A kezelhető személyes adatok köre:
i. név (vezetéknév és keresztnév)
ii. születési név;
iii. beosztás,
iv. telefonszám,
v. e-mail cím, egyéb elektronikus elérhetőség
c)Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes
személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.
d)Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés
elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek
hiányában 5 év, illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 év. A
szerződéskötés elmaradása esetén az előkészítés keretében beszerzett adatokat a
Társaság törli vagy a természetes személy erre vonatkozó hozzájárulása esetén kezeli.
e) Adattovábbítás: a fenti személyes adatokat a Társaságok könyvelési, adózási,
szerződéskezelési és ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során feladattal
rendelkező munkavállalók, adatfeldolgozók ismerhetik meg, részükre az adatok
továbbításra kerülnek.

6. Látogatói adatkezelés a Társaságok honlapjain – Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról

Általános tájékoztatás a cookie-król

a)Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságaink is
használnak sütiket a weboldalaikon. A süti (angolul cookie) betűből és számokból
álló információcsomag, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse honlapjainak
használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű
információt gyűjtsenek honlapjaink látogatóiról.

b)A sütik általánosságban elősegítik, hogy a weboldalak a felhasználók számára
hatékony információforrást jelentsenek, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője
részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a
weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

c)A weboldalakon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására.

d)A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.

e)A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy süti nélkül az adott oldal működése nem teljes
értékű

 

Tájékoztatás a Társaságok honlapjain alkalmazott sütikről:

Társaságaink honlapjai a weboldalaik használata során a látogatóról, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítik és kezelik:
⎯ a látogató által használt IP cím;
⎯ a böngésző típusa;
⎯ a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
(beállított nyelv);
⎯ a látogatás időpontja;
⎯ a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;
⎯ kattintás.

b) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon
keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,
illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a
számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás
nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott
egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak
a szükséges mértékben és ideig

c) Hozzájárulást igénylő sütik:

Az adatkezelés célja: lehetőséget biztosítani arra, hogy a Társaságok
megjegyezhessék a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen
adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az
igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem
adhatók át harmadik személy számára.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

d) Teljesítményt biztosító sütik

Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. GoogleAnalytics, AdWords);
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése;
⎯ Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage
⎯ Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

7. Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Társaságok a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Társaságok felhívják a Felhasználók figyelmét, hogy

a) az adatok naprakészségéről szíveskedjenek gondoskodni. Így például, ha a
Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési/levelezési cím változását nem jelezte,
és így a soron következő küldemény szállítása téves címre történik, a téves szállításból
eredő bárminemű kárért a Felhasználó felel;
b) a Társaságok kérhetik a jogosultság megfelelő igazolását.

II. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

1. Szervezési és technikai feltételek:
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre
állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a
személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását
kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.

e) A kezelt adatok olyan módon történő tárolását, hogy azokhoz illetéktelenek
ne férhessenek hozzá: papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás,
irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok
esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

f) Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell
megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is
tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból
szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell
lennie.

g) A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,
iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a
személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az
elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell
gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen
az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

2. Informatikai védelem

a) Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb
adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

b) A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes
rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

c) A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket
és archiválásokat alkalmaz.

d) A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek férhetnek hozzá.

e) A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak
hozzáférni

III. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Amennyiben a Társaságok hozzájáruláson alapuló adatkezelést kívánnak végezni, meg kell
kérniük az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaságok internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás

iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában.

A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi
kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra
hozatalával is.

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEI

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció. az érintett joggyakorlásának elősegítése,
panaszkezelés

a. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
kell nyújtania.

b. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

c. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a
Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről
az érintettet tájékoztatni kell.

d. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, úgy
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül köteles tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, élhet bírósági jogorvoslati jogával, és panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Név: Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36
(1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek
keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke
tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

a) Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az
érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb
egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha
várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi, 2. pontban írt tényekről és
információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a
személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak
irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

a) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi
2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
b) Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha

b) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

c) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

d) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,

e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

f) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke
tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;

a) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;

b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

c) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

a) A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha
– az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.

b) Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását
is.

c) Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét
(A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

a) Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk
f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

b) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok
e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok
a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

c) Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten
fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

d) Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b) Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
i. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
ii. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
iii. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni
kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
való jog)

a. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

b. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

a. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet
szerinti jogait.

b. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. Az adatvédelmi incidens fogalma

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési
papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen
másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a
Társaság vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket,
és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán,
amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul
szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai,
pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést,
ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy
téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket,
adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens
bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően
lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig
meg kell őrizni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

A Társaságok a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat
felvételekor adnak tájékoztatást.

A Társaságok fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót
egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák. Az Adatkezelési Tájékoztató
módosítását követően arról valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni
kell. A Társaságok szolgáltatásainak további felhasználása a megváltozott
adatkezelési szabályok tudomásul vételét jelenti.